ADMISSION 2021 

             


  
      STUDENT ADVISORY


           
 
WELCOME TO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING                                         THEME OF THE ACADEMIC YEAR: INNOVATION AND START-UP                     HAPPY VIET NAM TEACHER'S DAY
Tác giả :
2016

2015

Nguyen Trung Kien, Nguyen Ba Duy, An analytical solution for vibration and buckling analysis of functionally graded sandwich beams with various boundary conditions, ISBN 978-604-84-1272-2, Đà Nẵng, 2015.

Nguyen Trung Kien, Nguyen Van Hau, A refined first-order shear deformation theory for analysis of functionally graded sandwich plates resting on elastic foundations, 1, 166-176, ISBN 978-604-84-1272-2, Đà Nẵng, 2015.

Nguyen Ba Duy, Nguyen Trung Kien, Thermo-mechanical behavior of functionally graded sandwich beams using a higher-order shear deformation theory, Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc, 8/2015, Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Trung Kiên, A quasi-3D inverse trigonometric shear deformation theory for static analysis of functionally graded plates, Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc, 8/2015, Đà Nẵng.

Nguyễn Trung Kiên, Sàn rỗng: Một giải pháp kết cấu hữu hiệun cho công trình xanh, Kỷ yếu Hội thảo CLB KHCN các trường ĐH Kỹ thuật lần 46, Hải Dương 3/2015, pp285-290, ISBN 978-604-67-0484-3

Nguyễn Hoàng Phương, Lê Văn Cảnh, Nguyễn Trung Kiên, Tính toán kết cấu tấm với phần tử đại diện 3D, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, 1, 237-247, ISBN 978-604-84-1272-2, Đà Nẵng, 2015
.

Nguyen Thi Bich Lieu, Nguyen Xuan Hung, Isogeometric approach for static analysis of laminated composite plates, Kỷ yếu Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí lần 4 năm 2015, Tập 2, ISBN 978-604-73-3691-3, TPHCM 6/11/2015


Thuan Lam-Phat, Son Nguyen-Hoai, Vinh Ho-Huu, Trung Nguyen-Thoi, Optimization analysis of stiffened composite plate by adjusted differential evolution, Kỷ yếu Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí lần 4 năm 2015, Tập 2, ISBN 978-604-73-3691-3, TPHCM 6/11/2015


Nguyễn Trung Kiên, Phân tích ứng xử tĩnh tấm sandwich có lõi tổ ong, Kỷ yếu Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí lần 4 năm 2015, Tập 2, ISBN 978-604-73-3691-3, TPHCM 6/11/2015


2014


Nguyen Trung Kien, Vo Phuong Thuc, Thai Huu Tai, A HIGHER-ORDER SHEAR DEFORMATION THEORY FOR BUCKLING AND FREE VIBRATION ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED SANDWICH PLATES, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản
.

Xuan-Binh Lam, COUPLED AERO-STRUCTURAL SYSTEM DESIGN WITH EFFICIENT MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION ALGORITHMS, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Tran Thi Thuy Hang, DESIGNING COMPUTER-BASED OBJECTIVE ENGLISH TESTS FOR NON-ENGLISH MAJORS: MORE THAN JUST AN EDUCATIONAL TOOL, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Nguyen Trung Kien, ELASTIC BEHAVIORS OF BIAXIAL HOLLOW SLABS: A COMPUTATIONAL METHOD, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Ngô Việt Dũng, Masakatsu Miyajima, ESTIMATION OF GROUND PREDOMINANT PERIOD AT HANOI AND HO CHI MINH CITIES, VIETNAM, BY MICROTREMOR OBSERVATION, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Phan Duc Hung, Le Huu Quoc Phong,  Le Trong Ton, Le Anh Tuan, INFLUENCE OF FLY ASH AND GEOPOLYMERIZATION TO STRENGTH OF GEOPOLYMER CONCRETE, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Nguyễn Thị Bích Liễu, Chien h. Thai and H. Nguyen-Xuan, Isogeometric analysis of laminated composite plates using a new unconstrained theory, International conference on engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3) Hanoi, 15 October 2014, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Hieu Nguyen Van, Châu Đình Thành, Thanh Tran Cong, Large Deflection Analysis of Composite Plates and Shells with Mesh Distortions Via the MISQ24 Element, Proceedings of the 2nd International Conference on Computational Science and Engineering 2014, HCMC 21-23 Aug, 2014, Hội nghị Quốc tế có xuất bản


Binh Nguyen Khanh, Vinh Hoang Duc, Nguyễn Hoài Sơn and Nhut Phan Ha, Machenical Behavior analytical solution for static analysis of composite laminates induced by piezoelectric actuators, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Mai Duc Dai, Nonlinear performance of NEMS: A resonant mass spectrometry, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Chau Dinh Thanh, Le Viet Tuan, Nguyen Van Hieu, Goangseup Zi, Phantom node method for arbitrarily cracked problems with 4-node quadrilateral elements, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Phan Duc Hung,  Le Anh Tuan, STUDY ON GEOPOLYMER SOIL WITH FLY ASH AS CONSTRUCTION MATERIALS, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Lê Anh Thắng, Nguyen Manh Tuan, THE BITUMINOUS PAVEMENT REHABILITATION USING A RECYCLING PROCESS FROM DETERIORATED PAVEMENT INITIALLY APPLIED IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản


Nguyen Thi Bich Lieu, Thai Hoang Chien, Dang Thien Ngon, Nguyen Xuan Hung, TRANSIENT ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES USING NURBS-BASED FINITE ELEMENTS, Proceeding of International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 - HCMUTE 30-31/10/2014, ISBN Vol1  978-604-73-2817-8, ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

 

2013
Châu Đình Thành, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Van Hieu, Luong Van Hai, Nguyen Ngoc Duong, A Smooth Strain based element for geometrically nonlinear analysis of plate/Shell Structures, Proceeding of the 4th International Conference of European Asian Civil Engineering Forum, National University of Singapore, June 26-28/2013. Hội nghị Quốc tế có phản biện và xuất bản

Phan Đức Hùng, Trần Thanh Tài, Vo Phuong Linh, Le Anh Tuan, Influence of Silicon content on strength of geopolymer material with fly ash, Proceeding of 8th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics, 3-6 November, 2013, Sendai, Japan Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

Nguyễn Trung Kiên, A Higher-Order Shear Deformation Theory for Static Analysis of Fuctionally Graded Sanwich Plates, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần 11, TPHCM 7-9/11/2013, Tập 1 trang 645-655 ISBN: 978-604-913-212-4 Kỷ yếu hội nghị trong nước có xuất bản


Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Bá Duy, Analysis of Free Vibration of Sanwich Beams with function graded and Homogeneous Core, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần 11, TPHCM 7-9/11/2013, Tập 1 trang 392-400 ISBN: 978-604-913-212-4 Kỷ yếu hội nghị trong nước có xuất bản


Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Trung Kiên, Buckling Analysis of Fucntionally Graded Plates Based on Physial Neutral Surface using First-Order Shear Deformation Theory, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần 11, TPHCM 7-9/11/2013, Tập 1 trang 446-454 ISBN: 978-604-913-212-4 Kỷ yếu hội nghị trong nước có xuất bản


Lê Anh Thắng và Bùi Anh Dũng, HIỆU QUẢ CỦA THUẬT TOÁN DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN NGƯỢC VỚI BISAR 3.0, 13th Conference on Science and Technology - N. M. Tam, L.X.Loc &N.V.Chanh (eds) 2013 HCMUT Vietnam- Faculty of Civil Engineering, ISBN – 978-604-82-0022-0


Phan Đức Hùng, Le Anh Tuan, Nguyen Quang Dieu, Nguyen Manh Phuc, Incluence of Si on Alkaline liduid and curing condition on Stregth of geopolymer concrete, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 13, 31/10 - 01/11 /2013 ĐH Bách khoa TPHCM ISBN: 978-604-82-0022-0 Kỷ yếu hội thảo trong nước có xuất bản


Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hiếu, Lương Văn Hải, Châu Đình Thành, Phân tích phi tuyến hình học kết cấu dạng tấm/vỏ sử dụng phần tử hữu hạn trơn, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI, TPHCM 7-9/11/2013. Trang 773-781  ISBN: 978-604-913-212-4 Kỷ yếu hội nghị trong nước có xuất bản


Lê Anh Thắng và Bùi Anh Dũng, Xây dựng công cụ tính toán ngược từ kết quả thí nghiệm FWD phục vụ cho công tác quản lý và đánh giá kết cấu áo đường mềm. Hội nghị Hạ tầng Giao thông với phát triển bền vững, ISBN 978-604-82-0019-0, ĐH Bách khoa Đà Nẵng 8/20132012

Châu Đình Thành, Seung-Jung Lee, Goangseup Zi, A phantom-node method for predicting fatigue multiple-crack growth in thin al2024-t3 specimens, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Phan Đức Huynh, Aeroelasticity Stability of a Long-Span Suspension Brige by Mechanically Diven Flap, The International Conference on Advances in Computational Mechanics, 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam


Châu Đình Thành, Nguyen van Hieu, Vo Anh Vu, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Ngoc Duong, Analysis of Shell Structures Via a Smoothed Four-node Flat Element, The International Conference on Advances in Computational Mechanics, 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam


Lâm Phát Thuận, Nguyễn Hoài Sơn, Chương Thiết Tú, Nguyễn Anh Quân, Nguyen Thoi Trung, Crack Identification in Functionally Graded Material Plate by Wavelet Analysis of Vibration Mode, The International Conference on Advances in Computational Mechanics, 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam


Phan Đức Hùng, Effect Of Aggregate Type And Cement Paste On The Properties Of Porous Concrete, Abstract Book of the 5th ASEAN Civil Engineering Conference, the 5th ASEAN Environmental Engineering Conference and the 3rd Seminar on Asian Water Environment. Ho Chi Minh city 25-26 October, 2012


Phan Đức Hùng, Lê Anh Tuấn, Effect of aggregate type on the properties of porous concrete, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Nguyễn Thế Trường Phong, Nguyễn Trọng Phước, Geometrically Nonlinear responses of a Functionally Graded Beam on Winkler Foundation under a Moving Harmonic Load, The International Conference on Advances in Computational Mechanics, 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam


Nguyễn Trung Kiên, Improved transverse shear stiffness of the functionally graded timoshenko’s beams, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Phan Đức Huynh, Pham Thanh Hoang, Improving Long-Span Suspension Bridge wind Stability with Active Control Winglets, The International Conference on Advances in Computational Mechanics, 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam


Nguyễn Trung Kiên, In-plane and out-of-plane stiffnesses of the hollow slab: a computation method, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Lâm Phát Thuận, Tran Trung Dung, Le Van Canh, Limit Analysis of Cracked Structures Using XFEM and Second-Order Cone Programming, The International Conference on Advances in Computational Mechanics, 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam


Trần Văn Tiếng, Frédéric Victor DONZE Bruno CHAREYRE, Numerical simulation of saturated and non-saturated concretes under high confining pressure using coupled fluid flow – discrete element model, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Phan Đức Huynh, Lê Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Numerically study effectiveness of control surface on aerodynamic of bridge deck by using immersed boundary method, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Nguyễn Trung Kiên, Karam Sab, Guy Bonnet, Representative Volume Element for Plates with Random Microstructures, The International Conference on Advances in Computational Mechanics 2012 August 14-16, Ho Chi Minh City, Vietnam


Phan Đức Hùng, Study On The Effect Of  Low Calcium Fly Ash On Properties Of Green Concrete Marterials, Abstract Book of the 5th ASEAN Civil Engineering Conference, the 5th ASEAN Environmental Engineering Conference and the 3rd Seminar on Asian Water Environment. Ho Chi Minh city 25-26 October, 2012


Phan Đức Huynh, Trang Tấn Triển, Nguyễn Đức Trịnh, Lê Thị Hào, The finite element method for aerodynamic instability analysis of a long suspension bridge, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Phan Đức Huynh, Trang Tấn Triển, Nguyễn Đức Trịnh, Lê Thị Hào, The multi-mode technique for aerodynamic instability analysis of a long suspension bridge, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Lâm Phát Thuận, Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Thời Trung, Nguyễn Xuân Hùng, Using 2d wavelet transform to identify crack in functionally graded material plates, The 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, University of Techniacl Education HCMC, 9/2012


Nguyễn Trung Kiên, A numerical method for estimating the effective properties of functionally graded plates, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Nguyễn Trung Kiên, A variational principle for estimating the stiffness bounds of heterogeneous plates, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Lâm Phát Thuận, Tran Trung Dung, Nguyen Xuan Hung, Le Van Canh, A XFEM Baseds kinematic limit analysisư formulation for Plane Strain Cracked Structures, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Nguyễn Thế Trường Phong, Nguyễn Trọng Phước, Free Vibration and Buckling Analysis of functionally graded beam on Winkler's elastic foundation with general boundary conditions, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Lâm Phát Thuận, Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Thời Trung, Phùng Văn Phúc, Nguyễn Xuân Hùng, Nhận dạng Vết nứt trong tấm vật liệu phân lớp chức năng bằng phân tích Wavelet tín hiệu độ võng, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Lâm Phát Thuận, Nguyễn Thời Trung, Phùng Văn Phúc , Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Lương Văn Hải, Phân tích dao động tự do tấm Mindlin có vết nứt bằng phương pháp XCS-DSG3 dùng phần tử tam giác 3 nút, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Trịnh Công Luận, Nguyễn Trọng Phước, Phân tích dao động tự nhiên của kết cấu tấm bằng thuật toán nội suy hướng tâm, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Nguyễn Thế Trường Phong, Nguyễn Trọng Phước, Thernal -Mechanical Analysis of Functionally Graded Beams subjected to a Vehicle Load, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/2012


Lâm Phát Thuận, Hồ Hữu Vịnh, Nguyễn Thời Trung, Phùng Văn Phúc, Trần Văn Dần, Lương Văn Hải, Tối ưu hóa dựa trên độ tin cậy tấm composite nhiều lớp chịu uốn, Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội 12/20122011

Nguyễn Hoài Sơn, Phung Van Phuc, Nguyen Thoi Trung, A n-Sided Polygonal Edge-Based Smoothed Fem (Nes-Fem) For Vibration Analysic Of 2d Fluid-Solid Interaction Problems, Hội thảo công nghệ xanh và phát triển bền vững ĐHSPKT TPHCM 10/2011


Phan Đức Hùng, Kim Sung Bae và Kim Jang Ho, Đánh giá khả năng làm việc của bê tông cốt sợi nhựa tái chế, Hội thảo công nghệ xanh và phát triển bền vững ĐHSPKT TPHCM 10/2011


Nguyen Trung Kien, Homogenization of periodic composites, Hội thảo công nghệ xanh và phát triển bền vững ĐHSPKT TPHCM 10/2011


Phan Đức Huynh, Passive control of structure subjected to force excitation by using MTMD, Hội thảo công nghệ xanh và phát triển bền vững ĐHSPKT TPHCM 10/2011


Phan Đức Huynh, Semiactive Control Of Structure Subjected To Force Excitation By Using MTMD, Hội thảo công nghệ xanh và phát triển bền vững ĐHSPKT TPHCM 10/2011


Phan Đức Huynh, Hoang Son Nguyen, Simulation Of Incompressible Viscous Flow Past A Circular Cylinder Using Immersed Boundary Method, Hội thảo công nghệ xanh và phát triển bền vững ĐHSPKT TPHCM 10/2011


Nguyễn Thị Thúy Hằng, Tổng kết một số kết quả áp dụng công nghệ cột đất xi măng gia cố nền đường hạ cất cánh ở sân bay cần thơ, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Giao thông Vận tải Tp HCM, 4/2011


Bùi Phạm Đức Tường, Ứng Dụng Bê Tông Khí Chưng Áp, Các Thuận Lợi Và Khó Khăn Trong Điều Kiện Xây Dựng Tại Việt Nam, Hội thảo công nghệ xanh và phát triển bền vững ĐHSPKT TPHCM 10/2011
Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Faculty of Civil Engineering  - HCMC University of Technology and Education

Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Tel: (+84 - 8) 38972092 - (+84 - 8) 38968641

E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn

Visit month:137,688

Visit total:1,497,483